Wat doen wij?

Bewindvoering

Wanneer iemand als gevolg van lichamelijke of geestelijke problemen niet zelf in staat is zijn of haar financiële huishouding adequaat te voeren, kan de kantonrechter een bewindvoerder aanstellen. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld dementerenden, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Ook kunnen problematische schulden een reden zijn voor beschermingsbewind.

Liusna Beschermingsbewind geeft mensen hun vrijheid terug

Vaak zien cliënten het onder bewindvoering stellen aanvankelijk als een inperking van hun vrijheid. Toch is juist het omgekeerde geval. Door deze mensen de zorg over hun financiële huishouding uit handen te nemen, krijgen zij hun vrijheid terug dankzij de structuur en zekerheid die wij hun bieden. Mensen krijgen op deze manier ook hun eigenwaarde terug

Alle zorg uit handen

Wij zoeken onze cliënten zoveel mogelijk op in hun eigen setting, op deze manier kunnen wij een goed beeld krijgen van de financiële situatie en achterliggende problematiek. Zo kunnen wij onze diensten aanpassen aan de persoonlijke situatie. Uiteraard is het ook mogelijk om op ons kantoor of op een andere locatie af te spreken. Liusna neemt onder bewindvoering gestelde cliënten alle zorg voor hun financiële huishouding uit handen. Wij beheren vermogen en inkomsten, vragen toeslagen aan, doen de belastingaangifte, zorgen dat betalingen zoals huur en zorgverzekering op tijd worden gedaan en bewaken dat er voldoende geld beschikbaar blijft om van te leven.

Meer dan beschermingsbewind

Uit onze praktijkervaring blijkt dat financiële problemen vaak voortkomen uit maatschappelijke, sociale en juridische problemen. Met ons uitgebreide netwerk van advocaten, zorg- en hulpverleners en andere instanties helpen wij onze cliënten aan de juiste hulp om verdere problemen te voorkomen.

Werkwijze

1. Beschermingsbewind aanvragen

Doe eerst een aanvraag voor een verkennend gesprek.

Wanneer wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek geven wij uitleg over wat beschermingsbewind inhoudt, wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. Ook bespreken wij uw wensen en proberen wij uw financiële situatie in kaart te brengen. Indien wij van mening zijn dat beschermingsbewind inderdaad de juiste maatregel voor u is en wij beiden met elkaar verder willen zullen wij gezamelijk het aanmeldingsformulier “verzoek tot onderbewindstelling” invullen voor de rechtbank.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos.

2. Verzoek indienen bij de rechtbank

Samen vullen wij het verzoekschrift “Verzoek tot onder bewindstelling” in. Dit verzoekschrift dienen wij samen met alle nodige stukken in bij de rechtbank. Na ongeveer 20 werkdagen krijgt u een uitnodiging van de rechtbank om op de zitting te komen. Indien gewenst gaan wij samen met u naar deze zitting.

Binnen 10 werkdagen na de zitting krijgt u bericht of de rechtbank uw verzoek tot onder bewindstelling goedkeurd. vanaf dat moment start het beschermingsbewind en nemen wij uw financiële beheer over.

3. Beschermingsbewind

Na toekenning van het beschermingsbewind door de kantonrechter, beschermen en beheren wij  uw financiën. Wij zullen beginnen met het op de hoogte brengen van de onderbewindstelling bij alle betrokken instanties.

Administratieve ondersteuning
Liusna verzorgt voor de cliënt alle administratieve zaken die betrekking hebben op het beheer van het vermogen en/of inkomen. Dit biedt niet alleen de cliënt en zijn of haar familie een helder overzicht van de financiële situatie, het vormt ook een inzichtelijk dossier voor gemeenten, uitkerende instanties en zorgaanbieders. Liusna verzorgt onder meer:

 • De belastingaangifte (dit kan eventueel worden uitbesteed aan een gespecialiseerd administratiekantoor)
 • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van aanvragen voor de Wlz, Wmo, Zvw en jeugdwet
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post
 • Het aanvragen van voorzieningen waar de cliënt recht op heeft
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Het treffen van betalingsregelingen met incassobureaus en deurwaarders
 • Het veiligstellen van de beslagvrije voet, zodat de cliënt altijd het wettelijk minimum te besteden heeft
4. Verantwoording

Jaarlijkse verantwoording
Liusna legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. Hierbij leveren wij een duidelijk totaaloverzicht aan van:

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • De betaalde schulden (indien van toepassing)
 • De nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • De saldotegoeden van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.
5. Einde beschermingsbewind

Het bewind wordt over het algemeen uitgesproken over alle gelden en goederen voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Indien u de financiën weer zelfstandig wil gaan beheren kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Het bewind kan door de kantonrechter worden opgeheven wanneer dit niet meer het geval is.

 

Wie kan de aanvraag indienen?

De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen:
Betrokkene, familie, gezaghebbende
• de betrokkene zelf
• echtgenoot of andere partner
• familieleden tot in de 4e graad
Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
• degene die het gezag uitoefent. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder

Professionals
• de bewindvoerder als er al een maatregel loopt
• de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
• de officier van justitie
• het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

U kunt bewind aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om bewindvoering in behandeling nemen.

Wat kost beschermingsbewind?

Voor beschermingsbewind gelden wettelijk vastgestelde tarieven. Wanneer de cliënt een beperkt inkomen en vermogen heeft, vragen wij altijd bijzondere bijstand aan voor de kosten van bewindvoering.